Ομοιοκαταληξίες με: καρδιά

Ομοιοκαταληξίες: 581 Αποτελέσματα

Αγιά, αρνιά, ασηά, αυτιά, αφτιά, αψιά, βαθειά, βαθιά, βαρειά, βαριά, βαρυά, βραδιά, βραδυά, βρακιά, γαζιά, γαλιά, γαμιά, γατιά, δαδιά, δακρυά, δασιά, δαυλιά, ζαριά, θακηά, θρακιά, καδιά, καδριά, κακιά, καλιά, καλλιά, καμιά, καμμιά, καρφιά, καυλιά, κλαδιά, κλανιά, κλαριά, κρασιά, λαδιά, λαλιά, μαβιά, μαγιά, μαγκιά, μακρηά, μακριά, μακρυά, μαλιά, μαλλιά, μανδριά, μαντριά, ματιά, μπαλιά, μπατσιά, ξανθιά, παδιά, παλιά, πανιά, παννιά, παντρειά, παπιά, παρειά, παχειά, παχιά, πλαγιά, πλατειά, πλατιά, πρασιά, ραδιά, ραχιά, σακκιά, σκαλιά, σκαμνιά, σκαριά, σκαφτιά, σκλαβιά, σπαθιά, σταλιά, σταμνιά, σταχτιά, στραβιά, στρατιά, Σφακιά, ταυτιά, ταφτιά, ταχιά, ταχυά, τζαμιά, τραγιά, τραχειά, τσαπιά, φαρδειά, φαρδιά, Φραγκιά, χαλιά, Χανιά, χαρτιά, ψαριά, άγνοιά, δάκρυά, πάλιάπερισσότερο...

γειά, γιά, γρηά, γριά, γσληά, διά, δλειά, ζθηά, ζθνπξηά, ζμιά, ζνιά, θειά, θπηά, θπξηά, λειά, μιά, πειά, πιά, πλιά, πνδηά, πνιιά, ποιά, πρυά, ςειά, σκιά, χρειά, χροιά, γδυμνά, γδυτά, γλιστρά, γλυκά, γρικά, γυμνά, γυρνά, γυρτά, δειλά, δεινά, δικά, διπλά, διψά, ζητά, ζυγά, ηντά, θνητά, ισχνά, κειδά, κηθξά, κιλά, κιμά, κλειστά, κοινά, κοιτά, κρυφά, κτυπά, κυλά, κυρά, κυρτά, λειψά, λιλά, λινά, λιτά, λοιπά, λυσσά, λυτά, μηδά, Μηνά, μηνά, μικρά, μιλά, μισά, νικά, ξηντά, ξυπνά, ξυστά, πεινά, πηδά, πηθξά, πικρά, πιστά, πιτσά, πυκνά, πυρά, ρητά, ρηχά, ριζά, σβηστά, σειρά, σιγά, σιμά, σκιρτά, σκληρά, σκυφτά, σμιχτά, στριγγά, στριφτά, στυγνά, στυφά, συχνά, σφικτά, σφιχτά, σφυρά, σφυχτά, σχιστά, τιμά, τριπλά, τρυπά, τυπά, τυφλά, υγρά, φθηνά, φιλά, φοιτά, φρικτά, φριχτά, φτηνά, φυγά, φυλά, φυσά, φυτά, χρυσά, χτυπά, χυμά, χυτά, ψηλά, ψηφά, ψιλά, ψυχράπερισσότερο...

between_paragraphs_1

ά, βά, θά, θξπθά, κά, λά, λλά, μά, μπά, νά, πά, πγξά, πρά, σνχνά, στά, τά, φά, χά, ψτά, βα, βγα, γα, γκα, γκρα, γρα, δα, δρα, ζα, θα, κα, κρα, λα, λλα, λμα, λφα, μπα, μπλα, μπρα, νβα, νγκα, νια, ννα, ντα, ντρα, πα, πλα, πλια, ππα, ρπα, ρχα, ςα, ςτα, σα, σπα, στα, στρα, τζα, τρα, τσα, φα, χαπερισσότερο...

αβανιά, αγγαλιά, αγκαλιά, αλαφριά, ανθρακιά, Αραπιά, αυλακιά, θαλασσιά, καλαμιά, καρπαζιά, καστανιά, καταχνιά, λαγκαδιά, λαμπρατζιά, λαμπτρατζιά, μαγαζειά, μαγαζιά, μαλακιά, μαχαριά, Μπαρμπαριά, παγανιά, Παναγιά, παπαδιά, Πασχαλιά, χαρακιά, γερατειά, εμπασιά, εργατιά, εσχατιά, ζεστασιά, θερμασιά, κερασιά, κεχαγιά, λαιμαριά, μελανιά, νερατζιά, νεφραμιά, ξενοιασιά, ρεματιά, γηρατειά, γιαγιά, γιαλιά, γιαπιά, γιατρειά, γιατριά, γυαλιά, ζυγαριά, Ηρακλειά, Ικαριά, κιαμιά, κλειδαριά, λυγαριά, μηρασιά, μοιρασιά, μυγδαλιά, ντυμασιά, ξυραφιά, πυρκαγιά, σιγαλιά, σιχασιά, χειμαδιά, δοξαριά, ζωγραφιά, μοναξιά, μοναχιά, οστρακιά, Ποταμιά, κουταλιά, πουτανιά, Ρουμπαλιά, χουρμαδιά, αντάξιά, απάθειά, ασφάλειά, αυθάδειά, ματάκιά, διάνοιά, θυλάκιά, ιμάτιά, άγκαλιάπερισσότερο...

between_paragraphs_2

αραδαριά, αρμαθαριά, Καλαμαριά, καλαμαριά, καμπαναριά, καταλαλιά, καταραχιά, κατραπακιά, μαμπαναριά, μαχαραγιά, σαρανταριά, σταλαγματιά, Σταλαματιά, κατεργαριά, αδυναμιά, αλιφασκιά, αμυαλιά, αμυγδαλιά, γαρυφαλιά, θαηαρληά, παληκαριά, παλικαριά, παλληκαριά, ραγισματιά, αστοχασιά, αχορταγιά, αχορτασιά, δαγκωματιά, κατοσταριά, καψοραγιά, λαβωματιά, ξαπλωταριά, σαρωματιά, τρακοσαριά, κρεβαταριά, μεταλαβιά, εξηνταριά, μελιτζανιά, πενηνταριά, ερωταριά, κλιματαριά, τριανταριά, ζητιανιά, σφυριγματιά, εικοσαριά, Μονεμβασιά, προγιαγιά, δροσοσταλιά, κορμοστασιά, πορτοκαλιά, πορτοκαλλιά, πρωτογαλιά, Πρωτομαγιά, πρωτομαγιά, βουνοπλαγιά, μπουρνοβαλιά, αντιπάθειά, μαϊστράλιά, ποιμνιοστάσιά, φυλλοκάρδιάπερισσότερο...

κατακεφαλιά, αναχορταγιά, αγριαγγαθιά, ακροθαλασσιά, ακρογιαλιά, ακρογυαλιά, κακομυαλιά, ραχοκοκαλιά, ραχοκοκκαλιά, δεκαπενταριά, εξακοσαριά, εφτακοσαριά, πεντακοσαριά, ψευτοπαναγιά, στενοκεφαλιά, τρελογιαγιά, διακοσαριά, υπνοφαντασιά, λιγομυαλιά, οχτακοσαριά, κοσμοχαλασιά, χελιδονάκιά, υπερηφάνειά, αηζζήκαηά, αντανακλαστικά, καταναγκαστικά, κατασκευαστικά, ακαδημαϊκά, αμερικανικά, αντιαρματικά, αμφιθεατρικά, αηδιαστικά, καθησυχαστικά, αγγειοπλαστικά, αξιωματικά, γραφειοκρατικά, αποσπασματικά, απορρυπαντικά, επαναστατικά, επαγγελματικά, ελαττωματικά, εκκλησιαστικά, επιφυλακτικά, αιτιοκρατικά, εγκωμιαστικά, ερωτηματικά, ψευτογιατρικά, συγκαταβατικά, Διαπεραστικά, διασκεδαστικά, διαδικαστικά, υπερεντατικά, συναισθηματικά, Δικαιωματικά, δικαιωματικά, συμπληρωματικά, βιομηχανικά, ειδωλολατρικά, υποτοσκανικά, ψυχοσωματικά, κωμικοτραγικά, ομοιωματικά, οχυρωματικά, οδοντιατρικά, παλαμοδάχτυλά, νυχτοπερπάτημάπερισσότερο...

between_paragraphs_3

ζαχαρομαχαλιά, ζαχαροχαμαλιά, σιγαλοπαπαδιά, θιεκαηαξηά, εικοσιπενταριά, ανατριχιαστικά, αντεπαναστατικά, κατηγορηματικά, αποτελεσματικά, αποδοκιμαστικά, ξελαρυγκιαστικά, επιχειρηματικά, επιδοκιμαστικά, εθνικοσκολαστικά, κινηματογραφικά, δημοσιογραφικά, χριστουγεννιάτικά, προσφυγογειτονιά, νυχτοσιγαλεριά, αρραβωνιαστικειά, αρραβωνιαστικιά, αρεβωνιαστικιά, αρρεβωνιαστικειά, ψυχοπονετικιά, διαπιστευτήριά, αναπαραγωγικά, παραψυχολογικά, ηρωικοκωμικά, παραγωγικότητά, καθημερινότητά, ελεφαντοκόλλητά, επιδεξιότητά, επιβλητικότητά, σεξουαλικότητά, διακριτικότητά, ιδιαιτερότητά, υποψηφιότητά, αντικαλλιτεχνικά, αντισοβιετικά, απογοητευτικά, ἀπογοητευτικά, αντικαταθλιπτικά, αποσιωπητικά, εξακολουθητικά, εμπρεσσιονιστικά, ενοχοποιητικά, ικανοποιητικά, σκωληκοειδίτιδάπερισσότερο...

εκατονπενηνταριά, πλατανόφυλληκαρδιά, αντιαεροπορικά, βορειοανατολικά, νοτιοανατολικά, παρατηρητικότητά, αποφασιστικότητά, επιφυλακτικότητά, υποχωρητικότητά, αποταμιεύματά, απομνημονεύματά, διεκπεραιωτάκια, κουραδοβουναλάκια, ενδοεπικοινωνία, ερωτηματολόγια, παρατηρητικότητα, αφηγηματικότητα, αποφασιστικότητα, αυτοσχολαστικότητα, επαγγελματικότητα, επιφυλακτικότητα, διανοητικότητα, αζηακάηεηα, βεβαηόηεηα, ζηαζηκόηεηα, ομοιοκαταληξία, καραγκιοζιλίκια, αποχαιρετιστήρια, ελαιοπιεστήρια, αμφιταλαντεύτηκα, ακινητοποιήθηκα, απογοητεύτηκα, εκαλοπαρατήρησαπερισσότερο...

επιχειρηματολογία, αναποφασιστικότητα, αποτελεσματικότητα, επιχειρηματικότητα, σοφολογιωτατίστικα, βιομηχανοποιημέναπερισσότερο (κοντινές ομοιοκαταληξίες)...

between_sections_1

Κοντινές ομοιοκαταληξίες: 480 Αποτελέσματα

αγγιγμά, αγγλικά, αγρυπνά, Αθηνά, ακριβά, αλμυρά, Αμινά, ανοικτά, ανοιχτά, αντιδρά, αντρικά, αργυρά, αρμυρά, αρχικά, αρχινά, αυστηρά, αψηλά, βασικά, βλαστημά, βραδινά, Γαλησσά, γαλλικά, γραφικά, δανεικά, καθιστά, κατσιρμά, λαϊκά, μαγικά, μακρινά, μακρυνά, Ναυσικά, ναυτικά, ξαγρυπνά, ξαφνικά, παριστά, παστρικά, πατρικά, πλαστικά, πρακτικά, σφαλιστά, τακτικά, ταξικά, ταπεινά, τραγικά, τσαντιρμά, Χαλιμά, χαμηλά, άγγιγμά, άμυνά, άχρηστά, βάδισμά, δάχτυλά, λάρυγγά, λάφυρά, μάθημά, πάθημά, πράσινά, χάρισμά, μαξιλάρ, αυστηράν, καμιάν, Μαδιάμ, πατινάζ, αγρυπνάς, Αθηνάς, αντιδράς, αρχινάς, βραδιάς, καρδιάς, καρκιάς, μαρτυράς, ματιάς, ξαγρυπνάς, παλιάς, παρειάς, ραγιάς, σκλαβιάς, Χαλιμάς, κάλυκάς, μάρτυράςπερισσότερο...

λιγνά, πινά, πξνγνληθά, γλιστράν, γυρνάν, ζητάν, ιμάμ, κιάν, κοιτάν, κυλάν, μιάν, μικράν, μιλάν, ξηράν, Ξυπνάν, οικτράν, πυράν, σκιάν, συμβάν, Τζυρκάν, τσιμπάν, υγράν, φιλάν, χτυπάν, Ιράκ, πικάπ, γλιστράς, γυμνάς, γυρνάς, δεινάς, διπλάς, διψάς, δυσμάς, ζητάς, ημάς, θειάς, κνηξάδνπλ, κοινάς, κοιτάς, κριάς, κτυπάς, κυλάς, ληστάς, λυγάς, Μηνάς, μιάς, μιγάς, μικράς, μιλάς, νικάς, ξυλάς, ξυπνάς, πεινάς, πηδάς, πικράς, Ποιάς, πτυχάς, πυκνάς, πυράς, ριπάς, ροιάς, σειράς, σκηνάς, σκιάς, σκληράς, στιγμάς, συχνάς, τηράς, τιμάς, τρυπάς, τσιμπάς, τυπάς, υγράς, φιλάς, φυγάς, φυλάς, φυσάς, χροιάς, χτυπάς, ψυχράςπερισσότερο...

between_paragraphs_1

άι, βάι, βάλ, βγάλ, γάρ, κάι, κάρλ, λάιλ, μπάρ, μπλάι, νάι, πάι, πάρ, πλάι, στάρ, τάι, τσάι, χάι, άν, άνν, βάν, βξάρν, κάν, ντάν, πάιν, πάν, πράιμ, σάμ, σάν, γκράντ, κάνγκ, κλάμπ, μπράντ, ντάγκ, άπ, ζάκ, θάκπν, θάλνπλ, θάπνπ, κλάρκ, μάκ, μάρκ, μάτ, μπάρτ, μπλάκ, πάρκ, σάρκ, σπάικ, τζάκ, τσάκ, φράνκ, χάνκ, άθνπ, γξάθνπλ, πάζλ, άς, άσ, βξάδπ, γξάςνπλ, γράψ, κάψ, κράις, μάξ, μάρς, μάς, μπάρνς, πάλσ, πάξθν, πάς, ππάξρνπλ, ράλφ, σάικς, σάς, σπάς, σπάσ, τσάιλντς, τσάρλς, φάς, φλάς, ψάξπερισσότερο...

αγαπητά, αλαργινά, αναζητά, απατηλά, δραματικά, θαλασσινά, κατρακυλά, λαχανικά, λαχταριστά, ξαναγυρνά, παραμιλά, παραφυλά, πραγματικά, φανατικά, φανταστικά, βεγγαλικά, γερμανικά, εκφραστικά, ευλαβικά, μεταλλικά, πελασγικά, περαστικά, βιαστηκά, βιαστικά, θηλαστικά, ιδανικά, ισπανικά, κυματιστά, μηχανικά, πεισματικά, σημαντικά, συλλαβιστά, συστατικά, χρυσαφικά, μοναδικά, μωσαϊκά, ομαδικά, ρομαντικά, στοχαστικά, σωματικά, χρωματιστά, Αγάπησά, ανάστημά, παράθυρά, παράσημά, περπάτημά, πουκάμισά, αγκαλιάς, αναζητάς, κατρακυλάς, Μπαρμπαριάς, ξαναγυρνάς, ξαναμιλάς, Παναγιάς, παραμιλάς, ξεγνοιασιάς, γιαγιάς, πυρκαγιάς, πυρκαϊάς, μοναξιάςπερισσότερο...

between_paragraphs_2

ανακλαστικά, αναπαυτικά, καταφατικά, παραπανιστά, αθηναϊκά, αντιφατικά, καλλιγραφικά, Μαθηματικά, αγκομαχητά, ακροβατικά, απογραφικά, απολαυστικά, Εγκεφαλικά, αινιγματικά, αισθηματικά, θεληματικά, γεωγραφικά, εκκωφαντικά, ιαματικά, συνθηματικά, συστηματικά, πυρομαχικά, τυπογραφικά, υποστατικά, υποταχτικά, προκαταρκτικά, δοκιμαστικά, κοπιαστικά, προσχηματικά, προφυλακτικά, προφυλαχτικά, τοπομαχικά, ουσιαστικά, ναζιάρικά, ακροδάχτυλά, μαχαραγιάς, κληματαριάς, ζητιανιάς, Μονεμβασιάς, πρωτομαγιάςπερισσότερο...

ακρογιαλιάν, υπερηφάνειάν, ακροθαλασσιάς, ακροπελαγιάς, ακρογιαλιάς, ακροποταμιάς, αιφνιδιαστικάς, συναλλαγματικάς, ειδωλολατρικάς, φουσκοθαλασιάς, βαρυχειμωνιά, ταλιροφονιά, σταυροβελονιά, φτωχογειτονιά, αρχαιολογικά, φραγκονοικοκυρά, στερεοφωνικά, φυσιολογικά, προκαταβολικά, δραστηριότητά, ατομικότητά, βαρυχειμωνιάς, σπιτονοικοκυράς, αγριαμπελιά, παρακαλεστικά, απαγορευτικά, αντικειμενικά, αριστοτεχνικά, ερασιτεχνικά, μεταπολεμικά, διαφορετικά, κυριολεκτικά, κυριολεχτικά, υποκειμενικά, κοροϊδευτικά, αγαπητικιά, καταθλιπτικιά, κακοριζικιά, τριανταφυλλιά, συνομιλήτριά, χαραχτηριστικά, αναγνωριστικά, παρηγορητικά, αποφασιστικά, αποδημητικά, επαναληπτικά, νεωτεριστικά, τηλεπαθητικά, υπομονητικά, τριανταφυλλιάςπερισσότερο...

between_paragraphs_3

αλαφρομυαλιάς, σιγαλοπαπαδιάς, αποδοτικότητάς, ιδιαιτερότητάς, αρραβωνιαστικειάς, δυτικομεσημβρινάς, μεϊτανογέλεκά, αγριοπεριστεράς, εμβριομεταφορά, αγριοκυττάζοντάς, ανακατεύοντάς, κατακερματίζοντάς, αντιμετωπίζοντάς, αποθηκεύοντάς, πανεπιστημιακά, αγριοκοιτάγματά, ονειροπολήματά, αποδοκιμασία, επιδοκιμασία, επιστολογραφία, πυρετοθεραπεία, ιδιοσυγκρασία, ονειροφαντασία, χοροδιδασκαλεία, χρωμολιθογραφία, παληοκατσάρια, αγριοκρινάκια, αγριοπουρνάρια, θησαυροφυλάκια, υποκαμισάκια, ηλιοσκαλοπάτια, οστεοφυλάκια, λαχανοντολμαδίτσα, αυτοσχεδιασθείσα, αναμαλλιάστηκα, σαραβαλιάστηκα, αραβωνιάστικα, παραπονιάρικα, αντικαταστάτιδα, απειροελάχιστα, αηδονολάλημα, γυαλοπαράθυρα, εικοσιπεντάρικα, χινοπωριάτικα, πρωτοχρονιάτικα, αλεκτορομαχίαν, αποδοκιμασίαν, αντικαταστάθηκαν, επεδοκιμάσθησαν, εδιαμεράστηκαν, αυτοβιογραφίας, αποδοκιμασίας, μεγαλοκτηματίας, επιδοκιμασίας, γεωργοκτηματίας, ιδιοσυγκρασίας, δημοσιογραφίαςπερισσότερο...

πραγματικότηταήταν, εξαναστεφανώθησαν, εσφιχτομανταλώθηκαν, επιφυλακτικότητας, τεσσαρακονταετίας, κακομεταχειριστήκαν, ακινητοποιήθηκαν, επανεφυτεύθησαν, δημοσιοποιήθηκαν, αναποδογυρισμένα, αναψοκοκκινισμένα, κυπαρισσοστολισμένα, παρατηρητικώτερα, επαναλαμβανόμενα, τηλεκατευθυνόμενα, αντιπροσωπεύουσα, εξιδανικεύουσα, αναδιπλασιάζουνταν, αναιβοκαταιβαίνουσαν, ανακατασκευαζόταν, κακομεταχειριζόταν, εκονταροχτυπιόταν, διαπραγματεύονταν, εφιλοτιμήθηοαν, απομνημονεύοντας, διακινδυνεύοντας, αποταμιεύματα, απομνημονεύματα, ξανασυναντιόμασταν, εκρυφοκουβέντιασανπερισσότερο...

ψευτοαριοτοκρατίας, σιδεροβιομηχανίας

πατραμητραφρυγακακαούσας

between_sections_2
Επιστροφή στην κορυφή
results_bottom

Αλλες γλώσσες:

en_us en_gb es pt_br fr it de nl ru uk pl cs sk hr sr bg sq ro hu fi sv tr az eo fa sw id ko ja zh_hans

Κάτι λείπει ή δεν λειτουργεί όπως αναμενόταν;
Ενημερώστε μας!

Σας άρεσε αυτό το λεξικό εύρεσης ομοιοκαταληξίας; Κάνε like και share:

results_right